කතානායක පුටුවට වාසුදේව ළංවෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ නව කථානායකවරයා ලෙස වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තාවනවා.
අත්දැකීම් බහුල දේශපාලනඥයකු වන ඔහු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායකයායි.