නව දිල්ලියේ ඔක්සිජන් බාර්

නවදිල්ලියේ වායු දූෂණ තත්ත්වය නිසා ඔක්සිජන් ආශ්වාස කිරීමට ‘ඔක්සිජන් බාර්’ පිහිටුවීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

එහි දී විනාඩි 15ක් පුරා ඔක්සිජන් වායුව ආශ්වාස කිරීමට අයකිරීම ඉන්දියානු රුපියල් 300ක් අය කරන බව සදහන්.

මෙහිදී රෝහලක මෙන් ඔක්සිජන් ආශ්වාස කිරීම සඳහා උපකරණ පිහිටුවා ඇති අතර තම අභිමතය පරිදි සුවඳ කැවූ ඔක්සිජන් මිලට ගැනීමට හැකි වනවා.

නවදිල්ලියේ මෙන්ම උතුරු ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශ වායු ගුණාත්මක බවින් අතිශය දුර්වල ස්ථානයකට පත්ව ඇති අතරබොහෝ ශ්වසන රෝග සඳහා ද මේ තත්ත්වය හේතු වන නිසා ඉදිකිරීම් කටයුතු, වාහන ධාවනය සහ පාසල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විවිධ සීමා මායිම් පැනවීමට බලධාරීන්ට සිදුව ඇති බව බව සදහන්.