ගිනි කන්දක් ඇතුලෙන් මතුවූ විස්මිත සත්තු

මුහුදේ පවතින ගිනි කදු අභ්‍යන්තරයේ මෝර මසුන් වාසය කරන බව හෙළිව තිබෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.