ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා සහ පුරවැසිභාව අයදුම්පත් කාල සීමාවන් මෙන්න

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන වීසා උප ඛාණ්ඩ වල වීසා අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලය සහ ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලය හෙවත් Global visa and citizenship processing times සෑම මාසයකටම වරක් ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය හරහා යාවත්කාලීන කරයි.

ඒ අනුව ඒ පිළිබඳ නවතම යාවත්කාලීන කිරීම පසුගිය නොවැම්බර් 20 වන දින සිදු කර තිබේ.

Global visa and citizenship processing times

ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ වීසා අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලයන් දෙකක් දක්වා ඇත.

  • 75% ක අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලය
  • 90% ක අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලය

සෑම මසකම මෙම වීසා අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලය වෙනස් විය හැකි බවත් ඊට පහත සඳහන් ප්‍රධාන හේතු බලපෑ හැකි බවත් ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

  • ඒ ඒ වීසා ඛාණ්ඩ සඳහා යොමු කළ අයදුම්පත් සංඛ්‍යාව
  • වසරේ උච්ඡතම සහ උච්ඡතම නොවන කාල සීමාව (seasonal peaks)
  • සංකීර්ණ අයදුම්පත්
  • අසම්පූර්ණ අයදුම්පත්

ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන වීසා ඛාණ්ඩ වල සහ පුරවැසිභාව අයදුම්පත් වල සලකා බැලීමේ කාලය පසුගිය නොවැම්බර් 20 වන දිනට ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර ඇත්තේ පහත අයුරින්ය.

සංචාරක වීසා

Australian Visa Processing time

SBS Sinhalese

රැකියා සහ නිපුණතා වීසා

Australian Visa Processing time

SBS Sinhalese

ශිෂ්‍ය වීසා

Australian Visa Processing time

පවුල් සහ සහකාර වීසා

Australian Visa Processing time

SBS Sinhalese

ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාව අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලය

Australian Visa Processing time

www.immi.homeaffairs.gov.au