පෙට්‍රල් / ඩීසල් / භුමිතෙල් මිල ඉහළට / නව මිල ගණන් මෙන්න

ඉන්ධන මිල ගණන් අද රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහල නංවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල අද රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 137 දක්වා ඉහල නැංවෙනවා.
ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 145ක්. ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 109 ක් වන අතර සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 119ක් වනවා.
භූමිතෙල් ලීටරයක මිල අද රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 101 ක් දක්වා ඉහල යාමට නියමිතයි.