ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්වලට ගැසූ බද්ද ඉවතට

ළමා ඉතුරුම් ගිණුම් මතට හිමිවන පොලියට බදු අය නොකිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

අද කොළඹදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ අවුරුදු 18ට අඩු ළමුන්ගේ ළමා ඉතුරුම් ගිණුම් මත අය කරන සියලු බදු ඉවත්කළ බවයි.

ළමා  ගිණුම්වලට හිමිවන පොළියට සියයට 2.5ක බද්දක් අය කිරීමටයි රජය මීට පෙර තීරණය කර තිබුණේ.