දැක්කොත් සැබෑවෙන විස්මිත සිහින

සිහින පිළිබද ලොව පුරා විවිධ විශ්වාසයන් පවතිනවා. ආසියානු සමාජයේ සිහින පිළිබද විවිධ අනාවැකි ප්‍රකාශ වන අතර බටහිර ලෝකයේ සිහින පිළිබද විවිධ පර්යේෂණ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා.මේ එහිදී අනාවරණ කරනු ලැබූ තොරතුරු පිළිබදයි.