ප්‍රධාන-පුවත්

ජන්දය දාන්න නිල හැදුනුම්පතක් අනිවාර්යයි

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා පිළිගන්නා වූ හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කර අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් බව…