දක්ෂිණ අධිවේගයේ තවත් කොටස් 2ක් ජනතා අයිතියට

මත්තල – හම්බන්තොට අධිවේගී මාර්ගයේ අදියර දෙකක් අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ. මෙම අධිවේගී මාර්ගය අදියර…