ජාති , ආගම් මුල්කරගත් පක්ෂ ලියාපදිංචිය සීමා කෙරේ

ජාති හා ආගම් පදනම මත පිහිටුවන දේශපාලන පක්ෂ මින් ඉදිරියට ලියාපදිංචි නොකිරීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිසම තීරණය…

2019 ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් අදහන ප්‍රධාන ආගම් මෙන්න

මේ වන විට ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් අනුගමනය කරන ආගම් හා එහි අනුගාමිකයින් සංඛ්‍යාව පිළිබද නවතම තොරතුරු…