එකට කෑවොත් බලය වැඩි විස්මිත ආහාර

ආහාර වර්ගවලින් ලැඛෙන පෝෂණය මිනිස් සිරුරට උරා ගැනීම නිවැරදි කරන එකට භාවිතා කළ යුතු ආහාර පිළිබද…

ජනවාරියේ උද්ධමනය සුළු වැඩිවීමක

දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව ජනවාරි මාසයේ උද්ධමනය සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ ඊට අදාලව මහ බැංකුව…