ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා සහ පුරවැසිභාව අයදුම්පත් කාල සීමාවන් මෙන්න

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන වීසා උප ඛාණ්ඩ වල වීසා අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලය සහ ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අයදුම්පත්…

ඔස්ට්‍රේලියානුවාසීන්ගේ ලොකුම බය හෙළිවෙයි

ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇති විශාලතම තර්ජනය ලෙස දේශගුණික විපර්යාසය පත්ව ඇති බව නවතම මත විමසුමකින් හෙළිවී තිබේ. ඔස්ට්‍රේලියාවට…