කටාන

කටානේ අවන්හලක තිබූ සැක පාර්සලයක් පුපුරුවයි

කටාන, තිඹිරිගස්කටුවේ අවන්හලක තිබූ සැකකටයුතු පාර්සලයක් ආරක්ෂක අංශ විසින් පුපුරවා හරිනු ලැබ තිඛෙනවා.. පොලීසිය සඳහන්…