ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

ජනතා සේවයට කැපවන්න / ජනපති රාජ්‍ය සේවකයන්ගෙන් ඉල්ලයි

සේවා ලබාගැනීමට රාජ්‍ය ආයතනයකට පැමිණෙන කිසිවකු අපහසුතාවකට පත් නොකර කඩිනම් නිවැරදි සහ ප්‍රශස්ත සේවාවක් ලබාදීමට…