දුම්රිය

දුම්රිය වර්ජකයින් සේවයෙන් ඉවත් කරයි

අඛණ්ඩ වර්ජනයේ  යෙදෙන දුම්රිය  රියදුරු, නියාමකවරු, පාලකවරු සහ ස්ථානාධිපතිවරුන් සේවය අතහැරගියා සේ සැලකීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය…

දුම්රිය අත්‍යාවශ්‍ය සේවයක් කරන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කිරිමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනපති ලේකම් කාර්යාලය විසින්…

කොළඹ මහ ලේකම් කාර්යාල දුම්රිය නැවතුම් පළ ආරක්ෂක හේතුන් මත වැසේ

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ කොළඹ මහ ලේකම් කාර්යාල දුම්රිය නැවතුම් පළ ආරක්ෂක හේතුන් මත නැවත දැනුම් දෙන…