මහනායක

යළි ධූර භාරගන්න / මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ට මහනායක හිමිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ධුරවලින් ඉවත්වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ට යළිත් තම අමාත්‍යධුර භාර ගැනීමට කටයුතු කරන්නයි ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පාර්ශ්වයන්හි…

ආධ්‍යාත්මයට හා ආරක්ෂාවට මුල්තැන දෙන්න /මහනායක හිමිවරු

මෙවර වෙසක් උත්සවය ආධ්‍යාත්මයට හා ආරක්ෂාවට මුල් තැන දෙමින් සමරන්නැයි අති පූජ්‍ය මල්වතු හා අස්ගිරි…