ජනවාරියේ උද්ධමනය සුළු වැඩිවීමක

දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව ජනවාරි මාසයේ උද්ධමනය සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ ඊට අදාලව මහ බැංකුව…