මැතිවරණ

මැතිවරණ සමයේ රජයේ රැකියා සඳහා බදවාගැනීම් නවතන්නැයි ඉල්ලීමක්

රාජ්‍ය ආයතනවල දිගින් දිගටම සිදුවන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම් සහ පත්වීම් ලබාදීම් වළක්වාලීම සඳහා සියලූ අමාත්‍යාංශ…