පාසල්වලට ඒමේදී හිස් ආවරණ ගැන විශේෂ පැහැදිලිකිරීමක්

පාසල්වලට ඇතුළුවීමේදී මුහුණු ආවරණ සහිත ඇඳුම් හා ආරක්ෂක හිස් ආවරණ පැළැඳීම සම්බන්ධයෙන් නියෝග ද ඇතුළත් විශේෂ…

ත්‍රස්ත ක්‍රියා හා මුහුණු ආවරණ තහනමේ ගැසට් නිකුත් වෙයි

ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හා මුහුණු ආවරණ සීමා කරමින් පනවන ලද නියෝග ඇතුලත් ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර තිඛෙනවා.…

අද සිට මුහුණු ආවරණ තහනම් / ජනපති නියෝග කරයි

ජාතික හා මහජන ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි මෙරට තුළ ජනතාවගේ අනන්‍ය තාවය තහවුරු කර ගැනීමට බාධාවක්…