රතන හිමි

ශක්තිමත් සිංහල නායකයෙක් හදන්න-රතන හිමි උතුරේ සහාය ඉල්ලයි

ඉදිරියේදී පැවත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් සියලු සිංහල දෙමළ ජනතාව එකතු වන්නේ නම් ශක්තිමත් නායකයෙකු බිහිකල…

විජේදාස රාජපක්ෂ සහ රතන හිමි අද විනය පරීක්ෂණවලට

එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා සහ අතුරලියේ රතන හිමියන් විනය…