ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න ඕන දීර්ඝකාලීන අවශ්‍යතා ප්‍රමුඛ කරගෙනයි

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ ව ඇති වී තිබෙන මතභේදාත්මක අදහස් සම්බන්ධයෙන් පරිපාලන නීතිය හා ව්‍යවස්ථා…