ව්‍යාපාරික

කොලඹ ව්‍යාපාරිකයින් ආණ්ඩුවෙන් සහනයක් ඉල්ලයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් හේතුවෙන් බිඳ වැටුණු ව්‍යාපාර සියල්ල යළි නඟා සිටුවීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයින් ලබාගෙන ඇති…

අන්තවාදීන්ට මුදල් දුන් ව්‍යාපාරිකයින් ගැන හෙලිවෙයි

තවුහිද් ජමාත් ත්‍රස්ත සංවිධානයට බිලියන ගණන් වත්කම් සපයා ගැනීම පිණිස කෝටි ගණන් මුදල් ලබා දුන්…