වැල්ලමඩම

රුහුණු සරසවියේ වැල්ලමඩම පරිශ්‍රය තාවකාලිකව වැසෙයි

රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වැල්ලමඩම පරිශ්‍රයේ පිහිටි සියලු පීඨ දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමීමට විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය තීරණය…