සමන් දිසානායක

රෝහල්ගතව සිටි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් අත්අඩංගුවට

ජයවර්ධනපුර රෝහලට ඇතුලත්ව සිටි ජාතික පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් සමන් දිසානායක මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින්…