ත්‍රීකුණාමල සිසු ඝාතන නඩුවේ හමුදා නිලධාරීන් නිදහස්

ත‍්‍රිකුණාමලය ගාන්ධි වටරවුමේ සිදුවු සිසු ඝාතනයට අදාල නඩුවේ චෝදනාවලින් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරින් 13 දෙනා අද…