116ක් ඛේරා – දිවිදුන් ගුවන් සේවිකාව

අනුන් වෙනුවෙන් දිවි පිදීමට කැප වන අයකු සැබවින්ම සැලකිය හැකිවන්නේ වීරයකු ලෙසයි. එසේ වීරත්වය හිමිකරගත් ගුවනේ දෙව්දුව ලෙස අන්වර්ථනාමය ලැබූ

Read more