විශේෂාංග

අක්‍රියවූ රෝවරය එවූ අවසන් ජායාරූප හෙළිකරයි

අඟහරු මතදී අක්‍රියවූ ඔපර්චුනිටි රෝවරය ලබාදුන් අවසන් ජායාරූප පෙළ නාසා ආයතනය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.