විශේෂාංග

මරණාසන්න අත්දැකීම් ගැන ලංකාවේ සාක්ෂි මෙන්න

මරණාසන්න අත්දැකීම් ලබා ජීවිතය ඛේරාගත් පුද්ගලයින් විවිධ අවස්ථාවල හදුනාගත හැකියි. මේ එවන් පුද්ගලයින් තාවකාලික මරණය