උණුසුම් පුවත්

ප්‍රමුඛ පුවත

වැඩියෙන් නැරඹූ

Home

උණ රෝගය වැළදුණු ගැබිණි මව්වරුන්ට විශේෂ උපදෙසක්

උණ රෝගය වැළදුණු ගර්භණී හෝ පසු ප‍්‍රසව සමයේ මව්වරුන්ට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විශේෂ දැනුම්දිමක් සිදුකරනවා. ඒ