යෝජිත නව දේශීය ආදායම් පනතට විරෝධය පා මහින්දගෙන් නිවේදනයක්

යෝජිත නව දේශීය ආදායම් පනතට විරෝධය පල කරමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිඛෙනවා. මේ එම නිවේදනයයි. වර්තමානයේ

Read more