වික්ටෝරියා වේල්ලේ බැද තිබූ බඹර වද ඉවත් කළ හැටි

වික්ටෝරියා වේල්ල ලංකාවේ උසම වේල්ල ලෙස සැලකෙනවා. අති සුන්දර පරිසරයක නිර්මාණයවී ඇති වික්ටෝරියා වේල්ල නිරන්තර අවධානයට හා පරීක්ෂාවටද ලක්වන ස්ථානයක්

Read more