අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම ගැටළුවක් වන ලකුණු

ජල විදුලි උත්පාදනය පහත වැටීම සමග අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක මතුවෙමින් පවතිනවා.
විදුලි බල අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 74 ක් ගල් අඟුරු හා ඩීසල් තාප බාලාගාර ආශ්‍රිතව නිපදවීමට සිදුව ඇති බවයි.
ආසන්න දිනවල සමස්ත විදුලි නිෂ්පාදනය ගිගාවොඩ් පැය 38.46 ක්.
වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජල මට්ටම් පහත වැටීම සමග ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 23.1 ක් තෙක් පහත වැටී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල පවසන්නේ, කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය ලබාදීමට මේ වනවිට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගෙන ඇති බවයි.

පුවත යවන්න