අගමැති වැය ශීර්ෂ යෝජනාව ව්‍යවස්ථා විරෝධී නෑ / කතානායක

අග්‍රාමාත්‍ය වැය ශීර්ෂය අත්හිටුවීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව ව්‍යවස්ථා විරෝධී නොවන බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසනවා.
කතානායකවරයා මේ බව සදහන් කළේ අද පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ආරම්භ කරමිනුයි.
ඒ අනුව අදාළ යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධානයට ලක් කිරීමට බාධාවක් නොමැති බවයි කතානායකවරයා සදහන් කළේ.