අදත් ආසාදිතයන් 3,000 පනී / දිනය තුල ආසාදිතයන් 3,398 ක්

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 3,398 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොරෝනා ආසාදිත බවට මෙරට දී හඳුනාගත් සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 199,242ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණා.

පුවත යවන්න