අදත් කොරෝනා මරණ 3ක් / සමස්ථය 453 යි

අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වුණා.
ඒ වත්තල, නුවරඑළිය හා වලපනේ ප්‍රදේශවලින්.

පුවත යවන්න