අදත් කොරෝනා මරණ 5ක් / මුළු ගණන 384 යි

අද දිනයේ කොරෝන මරණ 5ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 384  ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න