අදත් මෙරටින් කොරෝනා මරණ 2ක්

අදත් මෙරටින් කොරෝනා මරණ 2ක් වාර්තාවී තිබෙනවා. එම මරණ වාර්තාවී ඇත්තේ රනාල හා ගල්කිස්ස ප්‍රදේශවලින්.

පුවත යවන්න