අදත් (07) කොරෝනා මරණ 5ක් / සමස්ථය 356 යි

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 5ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව කොළඹ 15 , වක්වැල්ල,වැලිමඩ , පමුණුගම හා දුම්මලසූරිය ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න