අදත් (10) කොරෝනා මරණ 5ක් / සමස්ථය 375 යි

අදත් මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 5ක් වාර්තා වුණා.
කොළඹ 05, වත්තල , අළුත්ගම, ගම්පහ හා වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශවලින් එම මරණ වාර්තා වුණා.
ඒ අනුව ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 375 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න