අදත් 1625 දෙනකුට කොරෝනා එන්නත්

අද දිනය තුල මෙරට 1625 දෙනකු සඳහා කොරෝනා එන්නත් ලබාදී තිබෙනවා.
ඒ අනුව එන්නත් පළමු මාත්‍රාවක් ලබාගත් සංඛ්‍යාව 161,773 ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න