අද උදෑසන සිට හුදකලා කළ ප්‍රදේශ

දිස්ත්‍රික් තුනක ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා.

අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

පුවත යවන්න