අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 122 යි

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 122ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
බන්ධනාගාරගත කොවිඩ් පොකුරේ ආසාදිතයන් 7ක් ද ඊට ඇතුලත්.

පුවත යවන්න