අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 190 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 190ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 52 ක් සමගයි.
බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන් දෙදෙනකු ද මීට ඇතුලත්.

පුවත යවන්න