අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,275 ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,275 දෙනකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
විදෙස්ගතව සිට පැමිණි 63 දෙනකුද කොරෝනා ආසාදිතයන් වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න