අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 458 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 458ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ තවත් ආසාදිතයන් 266ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.

පුවත යවන්න