අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 518 ක්

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 518 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න