අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 715 ක්

අද දිනය තුල හදුනාගත් සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 715 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ අද දිනයේ තවත් ආසාදිතයින් 354 ක් පස්වරුවේ හඳුනාගැනීම සමගයි.
ඒ අනුව පසුගිය දින 4 ට සාපේක්ෂව ආසාදිතයන් 800 කට අඩුවෙන් අද දිනයේ වාර්තාවීම විශේෂත්වයක්.

 

 

පුවත යවන්න