අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 737 ක්

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 737 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න