අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 837 ක්

අද දිනයේදීත් කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව සිවුවන දිනටත් 800ක් ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.
ඒ අනුව ආසාදිතයන් ගණන දැක්වෙන්නේ 837 ක් ලෙසයි.

පුවත යවන්න