අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 878 ක්.

අද දිනයේ වාර්තාවන සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 878 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ තවත් ආසාදිතයන් 3654 ක් මෙරටින් හදුනා ගැනීම සමඟයි.ඉන් 19 ක් බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන් වනවා.

පුවත යවන්න